Sizi Arayalım

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Opr. Dr. Yücel Sarıaltın Muayenehanesi (“Klinik”) tarafından ilgili kişilerden temin edilen kişisel verilerin korunmasına ve işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak ilgili kişilerin aydınlatılması amacı ile düzenlenmiştir. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Opr. Dr. Yücel Sarıaltın olarak, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Klinik bünyesinde muayene olan veya bu amaçlarla başvuruda bulunan gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun doğrultusunda, Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Söz konusu kişisel verileriniz işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla halka açık olmayan bir ortama işlenecek ve muhafaza edilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

 

Kimlik Bilgileri

Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, sigorta veya hasta protokol numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz.

İletişim

Adres, telefon, e-mail veya sair iletişim adresleriniz

Müşteri İşlem

Fatura, dekont ve bu kapsamdaki bilgilerinizi içeren verileriniz.

Fiziksel Mekan Güvenliği

Kamera kayıtları

Görsel Kayıtlar

Tedavi/operasyon öncesi ve sonrası görsel kayıtlarınız

Sağlık Bilgileri

Laboratuvar ve test sonuçlarınız, muayene verileriniz, randevu bilgileriniz, reçete bilgileriniz dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz.

 

Kişisel Verileriniz Klinik tarafından;

 • Kliniğimizin ve Opr. Dr. Yücel Sarıaltın’ın faaliyet alanı dahilinde sağlık hizmetlerinin sunulması,
 • Kimliğinizin teyit edilmesi, randevu ve operasyon süreçlerinin organize edilmesi,
 • Hastalar ile kurulan hizmet sözleşmesi kapsamında yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kayıt, belge, fatura düzenlenebilmesi, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi ve sair yükümlülüklere uymak,
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi,
 • İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 • Hukuki, teknik ve ticari güvenliğin temini,
 • Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla değerlendirmelerde bulunma, araştırma, yasal ve düzenleyici yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Klinik ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinin teyit edilmesi
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketleri ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 • Sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikayetlere cevap verilmesi,
 • Hasta memnuniyetinin artırılması,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

Amaçlarıyla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLEN AKTARILMASI

İlgili kişisel verileriniz, Klinik ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, ticari veya bilimsel stratejilerinin planlanması ve icrası, Klinik ile ilişki içerisinde olan kişilerin hukuki, teknik ve ticari güvenliğinin temini amacıyla; özel sigorta şirketleri, Sağlık Bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, konuya ilişkin vekalet verdiğiniz avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler, kullanılan Estesoft program ve bulut sistemleri ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartları ve amaçları çerçevesinde yurt içindeki üçüncü kişilere aktarabileceği gibi kullanılan hasta veri tabanı (Estesoft program ve bulut sistem) sunucularının yurt dışında olması nedeniyle yurt dışına da aktarabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz; Klinik tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi ve kağıt ortamında tutulan formlar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

İlgili kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesi uyarınca ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve ilgili kişinin temel hak ve hürriyetlerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması; Kanun’un 6. Maddesi uyarınca kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ

Kanun’un 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler re’sen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine Şirketimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Bu hususa ilişkin usul ve esaslar KVK Kanunu ve 28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’e göre yerine getirilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NDAN DOĞAN HAKLARINIZ

Kanun’un 11. Maddesine göre kişisel veri sahibi olarak müşteriler;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik ya da yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini, anonim hale getirilmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Düzeltilme, silinme, anonim hale getirme veya yok edilmesi halinde bunun üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Söz konusu haklar internet sitesindeki iletişim bilgileri (mail, noter veya posta kanalıyla vs.) kanalıyla kullanılabilirsiniz.

Opr. Dr. Yücel Sarıaltın Muayenehanesi

Adres: Barbaros Mahallesi Karanfil Sokak Varyap Meridian Sitesi Villa 3 No:1C Ataşehir / İSTANBUL

Telefon: +90 216 515 58 07

GSM: +90 555 0 360 360

Mail: yucel@yucelsarialtin.com

*Kişisel olmayan bilgiler, şahsen tanımlanamayacağınız bilgilerdir. Bu bilgiler her türlü amaçla kullanılabilir ve üçüncü kişilerle de onay alınmaksızın paylaşılabilir.

Son Düzenleme : 08.08.2023