AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Opr. Dr. Yücel Sarıaltın Muayenehanesi (“Klinik”) tarafından ilgili kişilerden temin edilen kişisel verilerin korunmasına ve işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak ilgili kişilerin aydınlatılması amacı ile düzenlenmiştir. 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Opr. Dr. Yücel Sarıaltın olarak, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Klinik bünyesinde muayene olan veya bu amaçlarla başvuruda bulunan gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun doğrultusunda, Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Söz konusu kişisel verileriniz işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla halka açık olmayan bir ortama işlenecek ve muhafaza edilecektir.

Önemle belirtmek isteriz ki, işbu Aydınlatma Metni Klinik bünyesinde muayene olan veya bu amaçla bizlerle iletişim kanallarımız üzerinden irtibata geçen gerçek kişileri kapsamakta olup; muayene sonrasında mutabık kalınan tedavi yöntemi dahilinde başkaca kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren durumlar olması halinde bu verilerinizin korunmasına ve işlenmesine ilişkin aydınlatma metnimiz ilgili kişiye ayrıca tebliğ edilmektedir. 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI 

Kimlik Verileri Adınız, soyadınız
İletişim Verileri Telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz

Kişisel verileriniz Klinik tarafından;

 • Ticari veya bilimsel strateji planlanması,
 • Randevu oluşturulması,
 • Randevu hakkında hastayı bilgilendirme, 
 • Talep edilen tedavi tanıtımı ve kampanya hakkında bilgilendirme,
 • Hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikayetlere cevap verilmesi,
 • Hizmetlerimizin kullanımının analiz edilmesi
 • Hasta memnuniyetinin artırılması,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

amaçlarıyla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

Klinik bünyesinde güvenlik amacıyla görüntü kaydı alınmakta olup fiziki olarak ziyaret etmeniz halinde kameralar aracılığıyla görüntüleriniz işlenmekte ve hukuka aykırı veya düzeni bozacak bir durum olması halinde bu görüntüler incelenerek yetkili mercilerle paylaşılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLEN AKTARILMASI 

Toplanılan bilgiler, haberiniz ya da aksi bir talimatınız olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşılmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanılmamakta ve de satılmamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ 

Kişisel verileriniz; Klinik tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi ve kağıt ortamında tutulan formlar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir. 

Tüm iletişim kanallarımızdan gönderdiğiniz ve/veya girdiğiniz ilgili verileriniz ile hizmetin ifası ile doğrudan bağlantılı olarak elde edilen ilgili kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesi uyarınca ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve hürriyetlerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir. 

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ

Kanun’un 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler re’sen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine Şirketimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. 

Bu hususa ilişkin usul ve esaslar KVK Kanunu ve 28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’e göre yerine getirilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NDAN DOĞAN HAKLARINIZ 

Kanun’un 11. Maddesine göre kişisel veri sahibi olarak müşteriler;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik ya da yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini, anonim hale getirilmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Düzeltilme, silinme, anonim hale getirme veya yok edilmesi halinde bunun üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir. Söz konusu haklar internet sitesindeki iletişim bilgileri (mail, noter veya posta kanalıyla vs.) kanalıyla kullanılabilirsiniz.

Opr. Dr. Yücel Sarıaltın  Muayenehanesi 

Adres   :  Barbaros Mahallesi Karanfil Sokak Varyap Meridian Sitesi Villa 3 No:1C          

                Ataşehir / İSTANBUL

Telefon : +90 850 218 61 61    GSM : +90 555 0 360 360

Mail       :  yucel@yucelsarialtin.com

*Kişisel olmayan bilgiler, şahsen tanımlanamayacağınız bilgilerdir. Bu bilgiler her türlü amaçla kullanılabilir ve üçüncü kişilerle de onay alınmaksızın paylaşılabilir.

TOP